reklama

Rady Polityki Pieniężnej 8 grudnia 2021 r. podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,50 pkt proc., tj. do poziomu 1,75%. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

▪ stopa lombardowa 2,25%;

▪ stopa depozytowa 1,25%;

▪ stopa redyskontowa weksli 1,80%;

▪ stopa dyskontowa weksli 1,85%.

Rada w uzasadnieniu stwierdziła, że w gospodarce światowej trwa ożywienie, choć negatywnie na koniunkturę oddziałują ograniczenia podażowe na części rynków, wysokie ceny surowców, a w niektórych gospodarkach, w tym w strefie euro, ponowne nasilenie się pandemii. 

“Aktualne prognozy wskazują, że w 2022 r. wzrost globalnego PKB pozostanie jednak relatywnie wysoki, choć niższy niż w 2021 r. Pojawienie się nowego wariantu koronawirusa przyczyniło się do wzrostu niepewności dotyczącej dalszego kształtowania się sytuacji epidemicznej i gospodarczej na świecie, a przez to do pewnego pogorszenia nastrojów na rynkach finansowych i wzrostu awersji do ryzyka” – czytamy w komunikacie RPP.

Rada ocenia, że utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. “Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższenie stóp procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych” – podaje NBP.

“Decyzje Rady w kolejnych miesiącach będą nadal nakierowane na obniżenie inflacji dopoziomu zgodnego z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie, przy uwzględnieniu kształtowania się sytuacji koniunkturalnej, tak aby zapewnić średniookresową stabilność cen, a jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy po globalnym szoku  pandemicznym” – podano w oficjalnym komunikacie. 

źródło: NBP – Rada Polityki Pieniężnej

reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię