Metodyka Scrum

Metodyka Scrum (ang. młyn w rugby) to pewne ramy działania oparte na manifeście Agile. Metodyka Scrum powstała na początku lat 90. ubiegłego wieku i stanowi zwinne podejście do tworzenia produktów wykorzystywane głównie przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży IT. Czym jest Scrum i jak wygląda organizacja pracy zgodnie z zasadami tej metodyki?

Spis treści:

  1. Geneza metodyki Scrum
  2. Czym jest metodyka Scrum?
  3. Metodyka Scrum i zespół zaangażowany w proces produkcyjny
  4. Proces produkcyjny realizowany na podstawie metodyki Scrum, czyli zdarzenia
  5. Słowem podsumowania o metodyce Scrum

Geneza metodyki Scrum

Pierwszy raz metodyka Scrum oraz jej założenia ujrzały światło dzienne w 1986 roku w artykule pt.: „The New New Product Development Game” na łamach Harward Business Review. Autorami artykułu opisującego nowe sposoby tworzenia produktu byli Hirotaka Takeuchi oraz Ikujiro Nonaka. Autorzy opisali swoje wyniki badań nad tworzenia produktów w firmach: Honda, Canon, Fuit-Xerox, Brother, Epson, 3M, HP oraz Xerox. Badania oparte były na wnikliwej analizie funkcjonowania procesów produkcyjnych przy wdrażaniu metody Lean Managementu i teorii złożonych systemów adaptacyjnych. Dlatego też filary metodyki Scrum opierają się na wynikach analiz i badań zgromadzonych w tamtym czasie.

Pierwszy raz metodyka Scrum została w pełni zastosowana w firmie Eeasel Corporation w 1993 roku. Wówczas uformowany został pierwszy zespół Scrum oraz opracowane zostały dokładne procedury Scrum. Ken Schweber opracował na podstawie tego doświadczenia artykuł pt.: „Agile Development: Lessons Learned from the First Scrum”. Od tego czasu metodyka Scrum bardzo szybko zaczęła rozprzestrzeniać się wśród przedsiębiorstw produkcyjnych na całym świecie.

Czym jest metodyka Scrum?

Metodyka Scrum definiowana jest jako framework (pol. Ramy procesów), w których można zaimplementować najróżniejsze podprocesy i techniki zarządzania rozwojem złożonych projektów, w których udział bierze kilka grup specjalistów. Metodyka Scrum pozwala określić wizję i ramy tworzenia produktu bez dokładnego typowania cech i formy produktu dostarczanego klientowi.

Metodyka Scrum zapewnia szerokie możliwości rozwiązywania skomplikowanych i złożonych problemów adaptowania produktów do wymagań i specyfikacji dostarczanych przez klienta. Dzięki metodyce Scrum możliwe jest efektywne, wydajne i skuteczne tworzenie produktu o możliwie największej wartości dla klienta, a proces produkcyjny realizowany jest w postępie iteracyjnym.

Scrum polega na empirycznym sterowaniu procesem, które zakłada gromadzenie wiedzy na podstawie aktualnego doświadczenia z podejmowanych decyzji podczas procesu produkcji produktu. Przyrostowe podejście pozwala optymalizować powtarzalność i przewidywalność procesów oraz marginalizować ryzyko. Metodyka Scrum opiera się na trzech fundamentach stanowiących podstawę kontroli i zarządzania procesem. Są to filar przejrzystości (ang. transparency), adaptacji (ang. adaptation) i inspekcji (ang. inspection).

Filar przejrzystości

Zgodnie z filarem przejrzystości proces oraz wszystkie kluczowe jego aspekty muszą być zrozumiałe i transparentne dla zespołu osób odpowiedzialnych za tworzenie produktu lub powiązanych z procesem produkcji. Konieczne jest ustandaryzowanie istotnych kwestii, dzięki czemu proces oraz końcowy efekt mogą być ocenione w rzetelny i przejrzysty sposób.

Filar adaptacji

Adaptacyjne podejście zespołu Scrum do sposobu produkcji produktu pozwala ograniczyć czynniki zaburzające proces i w konsekwencji prowadzące do chaosu oraz zmniejszenia efektywności produkcji lub wartości produktu. Adaptacja w metodyce Scrum zakłada możliwość elastycznego i natychmiastowego zmienienia sposobu pracy.

Filar inspekcji

Metodyka Scrum opiera się na regularnym monitorowaniu efektów prac. Kontrola postępu powinna być możliwie jak najczęstsza, dzięki czemu pozwoli odpowiednio wcześnie wykryć ewentualne błędy oraz możliwości na ulepszenie produktu i procesu. Jednocześnie inspekcja nie może być na tyle częsta, by utrudniać codzienną pracę zespołowi Scrum. Ważne jest, aby kontrole przeprowadzane były przez wykwalifikowaną osobę.

Metodyka Scrum i zespół zaangażowany w proces produkcyjny

Zespół Scrum to działający w sposób autonomiczny i wielozadaniowy zespół osób pracujących wspólnie nad jednym projektem. Metodyka Scrum zakłada, że zespół posida niezbędne kompetencje, które pozwalają mu wykonać produkt zgodnie z oczekiwaniami klienta. Zespół Scrum składa się z trzech podmiotów: Właściciela produktu (ang. Product Owner), Zespołu deweloperów (ang. Development Team) i Mistrza Scrum (ang. Scrum Master).

Właściciel produktu

Właściciel produktu to najwyżej usytuowana osoba w procesie produkcji, która odpowiada za zapewnienie możliwie jak największej wartości produktu klientowi. Nadrzędną funkcją Właściciela produktu jest konsultowanie z klientem wizji produktu oraz opracowywanie jego specyfikacji. Poza tym Właściciel produktu kontroluje proces powstawania produktu i koordynuje pracę Zespołu odpowiedzialnego za rozwój.

Zespól deweloperów

Zespół deweloperów składa się z osób mających odpowiednie kompetencje do tworzenia produktu, których zakres wiedzy i umiejętności pozwala na pełne pokrycie wymagań produktu. Zespół odpowiedzialny za rozwój produktu w sposób samodzielny organizuje czas oraz typuje zadania konieczne do realizacji.

Mistrz Scrum

Mistrz Scrum koordynuje stosowanie metodyki Scrum przez Zespól i Właściciela produktu w pracy nad konkretnym projektem. Mistrz Scrum kontroluje pracę zespołu odpowiedzialnego za rozwój i dba o to, by odpowiednio stosował się on do metodyki Scrum.

Proces produkcyjny realizowany na podstawie metodyki Scrum, czyli zdarzenia

Proces produkcji i tok postępowania w Scrum polega na realizowaniu poszczególnych działań w ścisłych przedziałach czasowych (ang. Time Boxes). Metodyka Scrum zakłada podział procesu tworzenia oprogramowania na pięć zdarzeń.

Planowanie sprintu (ang. Sprint Planning)

Planowanie sprintu to pierwsze zdarzenie w procesie produkcyjnym. Dzieli się na dwie czynności: określenie rejestru produktowego i określenie rejestru zadaniowego.

Planowanie sprintu w metodyce Scrum pozwala zminimalizować nakłady pracy nad tworzeniem planu projektu na jego późniejszych etapach. Podczas planowania projektu Właściciel produktu określa zgodnie z klientem ramy funkcjonalne i niefunkcjonalne cechy produktu. Podczas planowania sprintu Scrum określone cechy, funkcjonalności i specyfikacja nie są zatwierdzone w sposób sztywny i mogą ewoluować wraz z procesem produkcji.

Sprint

Sprint jest fundamentalnym etapem produkcji, w którym uprzednio określone zadania są realizowane. Podczas sprintu zespół deweloperów tworzy zadania przeznaczone do realizacji dzięki wzajemnemu dzieleniu się kompetencjami, wiedzą i umiejętnościami oraz za pomocą sprawnego przesyłu informacji. Z reguły sprint powinien trwać możliwie jak najkrócej, dzięki czemu zachowana zostanie elastyczność i otwartość na zmiany w trakcie tworzenia produktu. Standardowo sprint trwa od dwóch do czterech tygodni.

Codzienny Scrum (ang. Daily Scrum)

Codzienny Scrum to spotkanie, na którym Mistrz Scrum omawia realizację celów sprintu. Podczas spotkania zespół deweloperów odpowiada na kwestie dotyczące tego, co zrobił dla realizacji celu, jakie jeszcze zadania musi wykonać, aby ukończyć postawione cele, a także określa przeszkody i artefakty, jakie powstały podczas realizacji celów.

Przegląd sprintu (ang. Sprint Review)

Przegląd sprintu to spotkanie organizowane po zakończeniu każdego sprintu. Ma ono na celu omówienie funkcjonalności oraz cech produktu, które udało się stworzyć w danym sprincie.

Retrospektywa sprintu (ang. Sprint Retrospective)

Retrospektywa sprintu stanowi ostatni etap, podczas którego następuje refleksja dotycząca realizowanego sprintu. Podczas retrospektywy członkowie zespołu Scrum spotykają się i omawiają między sobą organizację pracy oraz wyciągają wnioski pozwalające ulepszać w przyszłości kulturę organizacyjną i sposoby działania.

Słowem podsumowania o metodyce Scrum

Metodyka Scrum to doskonałe narzędzie, które pozwala efektywnie organizować procesy produkcji skomplikowanych produktów, a także sprawnie rozwiązywać wynikłe problemy przy jednoczesnym doskonaleniu organizacji pracy przedsiębiorstwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię